در این نوع قرعه کشی خریدارانی که در دو ماه متوالی از سایت eways خرید کارت شارژ انجام داده اند جایزه ای به قید قرعه اهدا خواهد گردید و قابل ذکر است که امتیاز هر ماه با ماه بعدی جمع خواهد گردید. قرعه کشی نوع ب